top of page
es_vieinimo_enklas_skaidrus.png

Partnerių paieška tarptautinėms iniciatyvoms užsienyje

 

Siekdama į rinką pateikti kokybiškesnius, įvairiasnius gaminius, ieškodama šiam tikslui inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, UAB Glasremis, pasinaudojusi veiksmų programos priemone InoConnect, įgyvendina projektą  Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0119 „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant surasti inovatyvių technologinių stiklo gaminių gamybos sprendimų“.

 

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose siekiama surasti partnerių inovatyvių stiklo gamybos technologijų kūrimui.

 

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

 

- naujų technologijų ir produktų kūrimas bei diegimas;

- integruotų sprendimų kūrimas;

- procesų, paslaugų bei produktų automatizavimo ir skaitmenizavimo skatinimas;

- lanksčių produktų kūrimo technologinės sistemos;

- informacinių technologijų panaudojimas našumui didinti ir pan.

 

Projekto metu planuojama dalyvauti aštuoniuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija, Belgija ir Dubajus.

 

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

2017-12-01

UAB “Glasremis” 2017m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant interaktyvias ugdymosi technologijas (metodus) KKI srityje” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0026), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. vasario mėn.

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų),  kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje plėtoti MTEPI projektus, susijusius su interaktyvių ugdymosi technologijų kūrimu, leidžiančių personalizuoti, realizuoti įtraukiančius ir grįžtamąjį ryšį besimokantiesiems užtikrinančius mokymosi metodus, naudojant modernias informacines ir ryšių technologijas internacionalizacijos iššūkių kontekste, galimybes.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti sutartis/susitarimus, įpareigojančius UAB “Glasremis” ir tarptautinius partnerius kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant interaktyvias ugdymosi technologijas (metodus) KKI srityje

Projekto santrauka

UAB "GLASREMIS" specializuojasi meninio stiklo gaminių gamyboje ir paslaugų teikime. Besiformuojanti saviugdos ir emocinio intelekto potencialo formavimu besidominčių individų rinka atveria naujas galimybes įmonei plėstis - pateikiant į rinką naują ir naujausiomis mokslo žiniomis grįstą paslaugą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų srityje. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas - plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką , per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 5 - se renginiuose. EĮT renginiuose bus siekiame užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; mokslo ir technologijų parkais), kurie plėtoja MTEPI veiklą ir (ar) teikia inovacijų paramos paslaugas bent vienoje iš šių sričių: informacinės ir komunikacinės technologijos, interaktyvieji mokymosi metodai, mišriosios kompetencijų ugdymo technologijos, procesų skaitmenizavimas, didelių duomenų sistemos, patirtiniai mokyosi metodai, 3D technologijos, menas, kūrybinės ir kultūrinės industrijos ir pan.

bottom of page